Rodo

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI "POKOJE NAD POTOKIEM"  w Kudowie Zdrój

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy naszych obecnych i potencjalnych Gości, że:

Administrator danych osobowych Gości hotelowych

Administratorem danych osobowych Gości ''Pokoje Nad Potokiem'' , jest Krzysztof Bachorz "Pokoje Nad Potokiem" przy ulicy Nad Potokiem 26, Kudowa Zdrój 57-350.

Cele przetwarzania danych osobowych Gości hotelowych

Celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przez roszczeniami Gości w stosunku do nas,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości,
  4. obowiązek meldowania w strefie przygranicznej.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Przekazanie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT Hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne w szczególności firmie iTravelhost do celów opłaty uzdrowiskowej
  2. firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.